Home
Medlems Info
Stadgar
Styrelsen
Sälj & Köp
Info Om Föreningen  Medlemmar
Bli Medlem

Gästboken
Kontakta Ordförande


Bilder & Slutsteg
Q Förkortningar
DX Guiden
Stuff / Program
SR Sveriges Radio
  
  

Stadgar För Radioklubbens Sändaramatörer i Pri-F
 

Pri-F klubben är en Ideell Förening


Web Counter

Uppdaterad: 3 / 12 -2005

§ 1:
Ändamål

Att aktivt intressera ungdomar för hobbyn ,
samt att bland medlemmarna verka för gott
kamratskap.

Att tillvarata medlemmarnas intressen och
främja utvecklingen av föreningens verk-
samhet

§ 2: Medlemmar

Föreningens  medlemmar är: medlemmar
och hedersmedlemmar.

Medlemmarna har vid föreningens årsmöte
en röst.

Vid beslut ifråga om ansvarsfrihet får sty-
relseledamot inte nyttja egen eller full-
maktsröst.
 

§ 3: Medlemskapets vilkor

Varje medlem skall för gott kamratskap
och uppträda så ,att föreningen och dess
syften främjas och inte skadas.

Medlem är skyldig att följa gällande stadgar ,
samt fattade beslut.

I det fall utesluten medlem åter söker medlemskap
skall detta prövas av styrelsen och beviljas om 3/4
av vid sammanträdet närvarande ledamöterna genom
sluten omröstning så beslutar. Utesluten medlem kan
begära årsmötets prövning av beslutet.

Hemadresser är obligatoriska för klubbens medlemmar.


§ 4: Organisation

Föreningen består av direktanslutna medlemmar.
Styrelsen kan därutöver utse ytterligare kontaktmän.
Föreningens styrelse bereder och verkställer årsmötets
eller extra sammanträdets beslut ,samt leder i övrigt
föreningens verksamhet. Styrelsen beslutar i alla
ärenden som inte årligger årsmöte eller extra samm-
anträde att besluta om.


§ 5: Årsmöte

val av nya ledarmöter i valberedningen för
för nästa års val.

behandling av styrelseförslag.

beslut om plats för nästa årsmöte 

synpunkter på verksamheten för inne-
varande år.

Vid årsmötet får endast ärenden som står upptagna i
kallelsen behandlas


§ 6: Styrelsen

Utöver redan nämnda uppgifter ,åligger det
styrelsen att:

på eget initiativ handla i föreningens
anda och i enlighet med dess regler. 

avge yttrande över till årsmötet inkomna

avge yttrande över till årsmötet inkomna
förslag

årligen redogöra för hur uppgjord verk-
samhetsplan kunnat fullföljas.

vid avtalsförhandlingar företräda föreningen.

styrelsen skall kallas senast 10 dagar före
sammanträde

Styrelsen består av Ordförande ,Vice ordförande ,
Sekreterare ,Styrelseledamot & Suppleant.
 

§ 7: Beslut

Om inte annat,skall beslut vid alla
tillfällen fattas med enkel majoritet.
Omröstning skall ske öppet om inte
annat begärs eller stadgas.Vid
lika röstetalvid öppen omröstning
har mötesordföranden utslagsröst.
Vid sluten omrösnting avgör lotten


§ 8: Val

Varje medlem kan inkomma med förslag upptagande
högst en villig kandidat till respektive uppdrag som
i denna paragraf.


§ 9: Hedersutmärkelser

Till hedersmedlem kan styrelsen kalla medlem som
på ett förtjänstfullt sätt tjäna föreningen och dess
syften. Hedersmedlem erhåller även hedersnål.

§ 10: Ändring av Regler

Ändring av dessa regler skall enhälligt beslutas av
årsmötet eller av två varandra följande allmänna
sammanträden ,varav ett årsmöte. I det senare
fallet skall på båda sammanträdena beslutet fattas
med 3/4 majoritet. Mellan sammanträdena skall
det ha förflutit minst 12 veckor.


§ 11: Kontaktmän

Kontaktmännen är tillför att sprida diverse
information och ta hand om diverse uppdrag.


§ 12: Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall
fattas av två på varandra följande allmänna
sammanträden ,varav ett årsmöte ,och därvid
på båda sammanträdena beslutas med minst
4/5 majoritet. Mellan sammanträdena skall
det ha förflutit minst 12 veckor.

   

   

© Copyright 2004 YourCompany. All Rights Reserved.